Программа раннего развития детей по ДО

БАЛАЛАРДЫҢ ЕРТЕ ЖАСТАНДАМУЫ ҮШІН ОЛАРДЫН ӘЛЕУМЕТТІК ДАҒДЫЛАРЫН ЖӘНЕ ӨЗ БЕТІНШЕ ОҚУ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТАТЫН БАҒАДАРМА

БАЛАЛАРДЫ ЕРТЕ ЖАСТАН ДАМЫТУ ҮШІН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ — ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙ ҚҰРУ БОЙЫНША МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ ПЕДАГОГТЕРІНІҢ ЖӘНЕ АТА-АНАЛАРДЫҢ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ДАҒДЫЛАРЫ МЕН ӨЗІН-ӨЗІ ҮЙРЕТУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ БОЙЫНША ПЕДАГОГТЕРГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫ СЕНСОМОТОРЛЫҚ ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

«ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ЗАТТЫҚ — ДАМЫТУШЫ ОРТА» СТАНДАРТЫ

«ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ЗАТТЫҚ-ДАМЫТУШЫ ОРТА» СТАНДАРТЫ / СТАНДАРТ «ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА»

ПРОГРАММА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, РАЗВИВАЮЩАЯ СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И НАВЫКИ САМООБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РОДИТЕЛЕЙ ПО СОЗДАНИЮ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

ПРОГРАММА СЕНСОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И НАВЫКОВ САМООБУЧЕНИЯ